شناسهٔ خبر: 136715 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین

۱۶ میلیون مطالبه گر

امیرابراهیم رسولی رئیــس دولت دوازدهــم در حالی انتخاب شــد که ۱۶ میلیون رأی با اندیشــه هایــی متعالی رقیب وی هســتند. ۱۶ میلیون رأیی که مخالف وضع موجود بوده و امروز حسن روحانی باید به عنوان رئیس جمهور همه مردم پاسخگوی آنان باشد.

«نماینده»؛ امیرابراهیم رسولی/*صحنه انتخابات، تبلیغات، رقابت، شــعار و وعده تمام شــد. اکنون حجت الاسلام حســن روحانی بــا فرونشســتن گرد و غبار رقابت های سیاســی، رئیس جمهور منتخــب دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهوری ایران و مردم این کشور است، ملتی که با حضور در صحنه دموکراسی نشــان داد جمهوری اسلامی تابع مردم خویش اســت. بنابرایــن رئیس جمهور منتخب باید برای رفع مشــکلات واقعی کشــور تلاش کنــد و فرامــوش نکند آن هایی که در هیجانات انتخاباتی ایجاد شده به ایشان رأی داده اند نیز در فردای انتخابــات در مقام مطالبــه گری بر رفع مشــکلات اقتصادی و رکــود و بیکاری تأکید خواهند ورزید.

ایــن در حالی اســت که رئیــس دولت دوازدهــم در حالی انتخاب شــد که ۱۶ میلیون رأی با اندیشــه هایــی متعالی رقیب وی هســتند. ۱۶ میلیون رأیی که مخالف وضع موجود بوده و امروز حسن روحانی باید به عنوان رئیس جمهور همه مردم پاسخگوی آنان باشد. اما حســن روحانی در نخستین و دومین نشســت خبری خود پس از پیروزی در انتخابات با اشــاره به رقیبان و هواداران آن ها الفاظی را به کار برد، گویی شــمار آنــان را فراموش کرده اســت.

در حالی که بــا قاطعیت می تــوان گفت در هیچ انتخاباتی دولت چنیــن تعداد مخالفانی نداشته است. پس رئیس دولت دوازدهم نبایــد آنان را به نهاد خــاص یا جریانی محدود خلاصه کند و آدرس اشــتباه به مخالفان نظام ارائه کند. زیــرا این جماعت ۱۶ میلیونی وابســته به یک شــخص یا گروه خاص نیستند، بلکه آن ها مردمی هســتند که نسبت به ۴ ســال وعده و شعار حســاس بودند و حاضر نشــدند در دقیقه ۹۰ و بازی های انتخاباتی نظر خود را تغییر دهند.

حســن روحانی باید در طول این چهار ســال این ذهنیت را همراه خود داشته باشــد که هر گاه فکر کرد دارای قدرتی برتر اســت، رقــم ۱۶ میلیــون را برای خودش یــادآوری کند، زیرا بدون تردید در ســال های پیش رو بر شمار این افراد اضافه خواهد شد. از طرفی آنــان که به روحانی رأی دادند بایــد بپذیرند که بــا رأی خویش اعلام کردنــد وی را قبــول دارنــد و از وضع موجود و ادامه آن رضایت دارند. مطالبه اصلی متعلق به کسانی است که حرفشان تغییر وضع موجود بود و قصد داشتند با اعلام نظر خود ایــن وضعیت را متحول کنند.

حال باید دید جایــگاه این ۱۶ میلیون مطالبه گر کجاست و چه ویژگی هایی در این سرمایه عظیم نهفته است:  این ۱۶ میلیون رأی سرمایه ای است که دغدغه بر طرف شدن مشکلات کشور را داشتند، پس نمی توان آنان را با برچسب خشــونت طلبان، دیوارکشان، وابستگان بــه نهادهای خاص طرد یا فراموش کرد، بلکه اگردولت هنرمند است باید از توان این ظرفیت استفاده کند. - این ۱۶ میلیون مطالبه دارد، مطالبه ای که امروز به عهده رئیس جمهور منتخب است. حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از سوی حسن روحانی هستند و وی باید بداند دهان این جماعت مطالبه گر بسته شــدنی نیست و تا پایان دولت با وی خواهند بــود و دولت وظیفه دارد پاسخ مستدلی به مطالباتشان ارائه کند.

از نگاه این جریان، تــداوم وضع موجود موجب خســران جبران ناپذیــری برای کشــور بود که نباید اجازه داد این روند ادامه یابد. - این ۱۶ میلیون نشان داد ظرفیت باخت را با وجود برخی تخلفات محرز و آشکار در طول برگزاری انتخابات دارد. یعنی نه سطلی آتش گرفت و نه اغتشاشی شد و نه به ارزش ها و مقدسات توهینی صورت گرفت، پس این ظرفیــت اگرچه منتقد وضع موجود بود، امــا منتقد نظام نبود، بنابراین گفتمان انقلاب اسلامی، ارزش ها و خلاصه پرچمدار جریان انقلابی کشور است.

وحدت ایــن ۱۶ میلیــون نیز ویژگی دیگر این جمع اســت. دیگر انشــقاقی بین گروه های سیاســی یا شخصیت های انقلابی نیســت، بلکه همه در یک کاسه جمع شده اند تا همیشه این تابلو تا پایان دولت دوازدهم پیش روی رئیس جمهور باشد. امــروز روحانــی در حالی بــه روزهای دولــت جدیــدش نزدیک می شــود که با انبوهــی از مشــکلات و وعده ها روبه روســت و در طرف مقابــل مردم منتظر حل مشکلاتشــان هســتند و البته این ۱۶ میلیون بیشــتر از دیگران چشــم به روزهای آینده دوخته اند.

نظر شما