با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://namayande.com/rss
RSS صفحه اصلی http://namayande.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
اقتصاد http://namayande.com/rss/pl/36
پارلمان شهری http://namayande.com/rss/pl/38
فرهنگ و جامعه http://namayande.com/rss/pl/39
یادداشت http://namayande.com/rss/pl/10
چند رسانه‌ای http://namayande.com/rss/pl/41
پربازدید http://namayande.com/rss/pl/55
تیتر1 صفحه اول http://namayande.com/rss/pl/1
مجلس امید و انتظار http://namayande.com/rss/pl/56
فراکسیون‌ها http://namayande.com/rss/pl/8
صحن علنی و کمیسیون‌ها http://namayande.com/rss/pl/7
تیتر2 صفحه اول http://namayande.com/rss/pl/2
RSS سرویس آدرس RSS
مجلس http://namayande.com/rss/tp/2
پارلمان شهری http://namayande.com/rss/tp/113
فرهنگ http://namayande.com/rss/tp/3
اقتصاد http://namayande.com/rss/tp/110
سیاست http://namayande.com/rss/tp/8
جامعه http://namayande.com/rss/tp/7
بین‌الملل http://namayande.com/rss/tp/5
چندرسانه‌ای http://namayande.com/rss/tp/4
«نماینده کاغذی» http://namayande.com/rss/tp/115