شناسهٔ خبر: 160704 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: فارس

حقوق بشر در گفتمان مهدویت

مهدویت تئوری گفتمان مهدویت در واقع ارائه پاسخ متقنی به پرسشهای بی‌شمار ذهن مواج آدمی درباره آینده او است.

«نماینده»/سکینه السادات پاد*: تئوری گفتمان مهدویت در واقع ارائه پاسخ متقنی به پرسشهای بی‌شمار ذهن مواج آدمی درباره آینده او است تاریخ شاهد صادقی بر یک حقیقت است آدمی از دیروزش عبور کرده است و از امروز و حالش نیز می گذرد و دغدغه آینده مهمترین چالش اندیشه ای او است.

آینده انسان را چه کسی رقم می زند؟جوامع ملتها و تمدن ها در آینده چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ آیا همدیگر را نابود می کنند ؟ آیا قدرت و ملت و تمدنی غالب می شود و همه را تحت سیطره خود به زنجیر می کشد؟ آیا تمدن پیروز کدام تمدن است ؟زندگی در آینده آیا توأم با هم زیستی مصالحانه و مسالمت آمیز خواهد بود؟ سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی و مدرنیته و پست مدرنیته، بشر را به کدام سوی می کشاند؟ اینها پرسشهایی است که انسان در اوج رفاه امروز را به بن بست دره فردا گرفتار کرد.

این دغدغه منجربه ارائه نظریات و گفتمانهایی شد که هرکدام سال‌ها بشر را در بند خود گرفتار کردند.

نظریه کمونیستم کارل مارکس با طرح دوره های پنج گانه خود و دوره نهایی سوسیالیسم سودای سعادتمندی بشر را در سرداشت و به بشریت بشارت آینده خوشبخت را وعده داد.

نظریه حاکمیت دموکراسی لیبرال فرانسیس فوکویاما پایگاه تاریخی که بشر را در انتها به آمال خود خواهد رساند در نظام دموکراسی لیبرال غرب تعریف کرد.

نظریه برخورد و رویاروی تمدنهای جناب ساموئل هانتینگتون تلاش نموده است همان نظریه دموکراسی لیبرال غرب را با عنوان همه زیستی مسالمت آمیز تمدنها پیروز میدان کند.

و نظریه موج سوم آقای الوین تافلر نظام فراصنعتی که ادعا رهایی توده ها از بن بست جنگ و فقر و نابودی محیط زیست و از هم پاشیدگی خانواده ها را داشت.

نظریه ادیان: مبنی بر ظهور مصلحی که انسان را از وضع موجود رهایی دهد یعنی شخص منجی محل ثقل وکانون تمرکز می باشد.

اسلام به عنوان آخرین دین الهی و نظر شیعه یعنی گفتمان مهدویت که موضوع این نوشتار است.

در بحبوبه ملاحم و بلای مشترک که بی‌توجه به مرزهای جغرافیایی و نظریات سیاسی و حاکمیتی همه را به آغوش خطر می‌گیرد،کدام یک حافظ حقوق بنیادین بشر بوده و وحشت را از بشریت دور کرده است؟ هرکدام از این نظریات تجربه محقق درتاریخ دور ونزدیک دارند.

آنچه تحت عنوان مهدویت مطرح می گردد یک ادعای تجربه نشده نیست بلکه این نظریه مهم در حکومت مداری و تمامی شوون زندگی بشر شیوه تکامل یافته حکومت علوی در اصول مهم و حقوق بنیادین برای همه بشریت نظیر برقراری عدل و قسط به گستره کل جهان ،حاکمیت امنیت و صلح عمومی شکوفایی اوضاع اقتصادی ،برقراری و اجرا احکام الهی و فطری ،شکوفایی علم و جوشش حکمت و تکامل عقول بشری و حاکمیت مستضعفان و موحدان بر روی زمین تئوری متفاوت شیعه و طرحی برای سامان دهی کل جهان می باشد.

بارزترین ویژگی جهانی دولت کریمه ولی عصر (عج)گسترش قسط و عدل است که در روایات متعدد به آن پرداخته شده است و این نشان از برجستگی این مهم در مدینه فاضله اسلامی در دوران ظهور است
بشر با نا کار آمدی شعارها و ادعاهای جذاب حقوق بشری لیبرال دموکراسی غرب مواجه شد.

عدالت و قسط قربانی حق وتو ،حقوق بنیادین نظیر حق بر سلامت حق حیات ،حق دسترسی به اطلاعات و تعاملات علمی دستخوش بهانه جویی و تحریم و نقض می گردد.

کنوانسیون های حقوقی و حمایتی، حق بر حداقلهای برخورداری از رفاه اجتماعی، حق برخورداری از نظام عادلانه قضایی، عدالت اقتصادی، حق برآگاهی و انتخاب واقعی ارزشها در سایه دیکتاتوری مدرن سنتهای لائیسیته و لیبرالیسم ،تضییع شده اند.

برجستگی مفهوم عدالت در مدینه فاضله اسلامی و مهدوی ضمانت تحقق حقوق بنیادین بشر می باشد.

* عدالت و دادگری در گفتمان مهدویت

حسب روایات همچون گرما و سرما در درون خانه های مردمان نفوذ می کند و به مامن و مسکن وجود آنان سامان می دهد.

در سایه این عدالت هیچ انسانی در قید بندگی و بردگی باقی نمی ماند و حقوق به یغما رفته انسانها به آنها باز می گردد.

و این نمی تواند محقق گردد مگر اینکه چه کسی مجری این سیستم می باشد هم به عنوان مهمترین مولفه مورد توجه واقع گردد کسی که خود عدل نامیده می شود.
اللهم و صل علی امرک القائم المومن والعدل المنتظر.

قیام امام مهدی (عج) نقطه غلیان تاریخ و شوک بزرگ تاریخی است که علیه تمامی استکبار و ستمگران جهانی با هدف گشودن راه تنفس بشریت محروم وارد می شود و البته نه فقط راه تنفس بلکه ایشان راه تعقل راهم برای بشری که با جنگ نرم افزاری و ابزار سایبری فرصت اندیشیدن را از اوسلب کرده اند باز می کند و این آزادی واقعی فکری و اندیشه ای است که تحت پوشش هنجارهای به ظاهر موافق آزادی بشر در نظام بین الملل به اسارت قدرتهای مسلط بر ثروت های مادی و معنوی بشر مظلوم ترین حق او است.

بخشهای عظیمی از ظرفیت بالقوه تعقل و عقلانیت بشر تا قبل از ظهور ایشان تعطیل است و وقتی که امام (عج) بیایند عقلانیت، تازه فعلیت پیدا می کند و امام مخالفان و دشمنان "عقل" و "عدل" هر دو را یک جا برسرجای خود خواهند نشاند.

امام مهدی بازار عقلانیت و عدالت را توأمان رونق می دهد واین دورا از هم تفکیک نمی کند چون نمی توان عدالت را جدا ازعقل به درستی فهمید و معنا و اجرا کرد و نمی توان عقل و عقلانیت غیر معطوف به عدالت را عقل سالم و به معنای واقعی کلمه دانست.

عدالت مفهوم تازه ای در اندیشه حکومتداری اسلامی نیست که عدالت محوری اصل اول سیاستها و اصول خدشه ناپذیرعلوی بود که به قول آقای جرج جرداق الامام علی صوت العداله الانسانیه و قتل علی لشده عدله.

* امنیت و صلح عمومی

امنیت از مهمترین نیازهای اساسی بشر در هرم نیازهای وی و در اندیشه بشر به عنوان یک حق بنیادین اساسی سازی و هنجارسازی شده است.

امنیت در تمامی مقوله ها؛ امنیت اخلاقی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی،خانوادگی، در حجم زیادی از روایات ظهور آمده مدینه فاضله اسلامی، شهر امن و سلام است.

در نظامهای سیاسی و حکومتی بانظریه های مطرح بشر کماکان به حقوق خود نرسیده است.

حق برسلامت و حق حیات را در تفکر امانیسی و تفکر منفعت طلبانه، در غیر انسانی ترین شکل ممکن در مهد دموکراسی و آزادی با معیار قرار دادن سن تضییع می کنند.

تعداد فقرا و گرسنگان و کودکان بی خانمان و بی سرپرست قربانی جنگها فقط وحمایت از آنها فقط در تهیه و تدوین کنوانسیون‌های حقوقی بوده ونتواستند حق حیات و امنیت اقتصادی، خانوادگی و حقوقی را تضمین کند و کارآمدی آنها را در پاندمی کرونا در معرض ارزیابی قرارداد.

اوقت آن است وعده مشترک همه ادیان موعودی که بشارت سعادت و آرامش و امنیت اقتصادی حقوقی،اخلاقی و اجتماعی را داده است ،را از خداوند مطالبه کرد، و تمنای آمدنش را برای اداره صحیح عالم بکنند.

امام مهدی برای استقرار امنیت که همه بشریت در دنیا امروز به دنبال آنند و نمی‌یابند یعنی امنیت جهانی را با محبت برقرار می کند.

در اندیشه اسلامی و گفتمان مهدویت حقوق بشر و نظام مناسبات حاکم برآن بدون تبعیض به دست موعود مورد انتظار همه ادیان محقق خواهد شد.

رفاه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی در حکومت جهانی و نظام مهدوی به عنوان تکلیف حکومت و حق اساسی انسانها به رسمیت شناخته شده است.

در سایه سار مدیریت توحیدی و عدالت محور ، مبتنی بر علم و عقلانیت زمینها آباد و حاصل خیز و معادن ظاهر می شود و به طور عادلانه در اختیار بشر قرار می گیرد و مفاهیم و ارزشهای انسانی در قله کلام آن حضرت موضوعیت دارد.

انسانها خطاب می شوند بیایید و این اموال را بگیرید این تمام آن چیزی است که حق حیات را به خاطر آن سلب می کردید و حق کرامت انسانی را هتک می نمودید و حاکم مهربان که تمامی شهروندان خود را از نزدیکترین تااقصا نقاط عالم دوست دارد و زمامداری که مردمانش را دوست دارد انسانها عادلانه تمام حقوق انسانی بهره مند می شوند.

* السلام علی العلم المصبوب

تکامل عقول بشری از جایگاه ویژه ای در گفتمان و نظام مهدوی برخوردار است ،چون که برای اجرای عدالت به انسانها عاقلی که گفتگو کنند و حقیقت هر تصمیمی را بتوانند درک کنند ضرورت غیر قابل اغماض می باشد.

حدیث 21 کتاب اصول کافی مبحث کتاب العقل می فرماید:مهدی به تایید الهی، خردهای مردمان را به کمال می رساند و در همگان فرزانگی آورد.

و این حق بنیادین بشر در بهره مندی از آموزش بدون تبعیض می باشد.به همه مردم حکمت و علم آموزش داده می شود و رمز توانایی بشر را اسلام در همین مهم می داند.

در خطبه 182 حضرت علی (ع) می فرمایند زره دانش بر تن دارد و با تمامی آداب و با توجه به معرفت کامل آن را فراگرفته است، حکمت گمشده او است که همواره در جستجوی آن می باشد.

حکمت و دانش ویژگی مهم زمامدار اسلامی است چرا که ذیل مدیریت علمی همه حقوق انسانی محقق می گردد.

مدینه فاضله اسلامی، مدینه العلم است و دانایی و فرزانگی بدیل جهل و نادانی می گردد و این همان حق بنیادین شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و البته علوم است.

هرچه جامعه از حیث علم و عقل در سطح بالاتری قرار می گیردقوانین سازنده و بسیار متعالی در آن امکان بیشتری خواهد داشت.

مولفه های حکومت مهدوی و گفتمان مهدوی همه حقوق بنیادین بشر است و از شهر اخلاق، قانون وعدالت سخن گفته شد شهروندانش مثل ربات نمی باشند که اکنون در بعضی کشورها نظم قانونی ظاهری دیده می شود.در نگاه و گفتمان مهدوی مردم هم عصبانی می شوند هم نیاز به نان و خانه دارند و هم حق مطالعه و تفریح دارند.شهری واقعی با مردمانی واقعی است.

هنر امام مهدی است که با سامان دهی آنها در مسیر کمال و سعادت بشر وعدالت بدون آنکه غرایز آنها را ریشه کن کند به کار خواهد گرفت.

جامعه مهدوی جامعه بسته و رعب انگیزنیست که مردمان آن را از پلیسهای زیاد آن بترسانند.

اگر خداوند بشارت آمدن منجی را نمی داد با شرح آن چه در تاریخ نسبت به مولی الموحدین علی (ع) و مدت شیرین حکومت ایشان ثبت و ضبط شده است از عدالت به دور بود و رعایت حقوق بشر به اعلی درجه آن در حکومت نیمه تمام امام علی اتفاق افتاده است تردید جدی به وجود می آمد.

* وانعش به البلاد.... واحی به قلوب المیته

امروز ادیان توحیدی در نقطه و پیچ تاریخی تکلیف دینی خود در خصوص آگاهی دادن نسبت به وعده منجی که همه حقوق بشر را استیفاء و مستقر می کند، قرارداده است.

بشریت وحشت زده از کرونا ویروس، با همه وعده هایی که لیبرال دموکراسی داد با این حقیقت روبرو شد در شرایط سخت او را تنها گذاشته اند.

حقوق بشر بدون آمدن منجی ضمانتی برای اجرا ندارد و می توان در جاهایی آن را حقوق دانست اما بی‌بشر. 

نظر شما