شناسهٔ خبر: 154972 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه وطن امروز

درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ

صداوسیما در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ «ﻓﺮهنگ» زﯾﺮﺑﻨﺎﺳﺖ و «اﻗﺘﺼﺎد» و «ﺳﯿﺎﺳﺖ» ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﻓﺮهنگ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد نه آنکه فرهنگ را ﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ آن هم از ﺟﻨﺲ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و دﻧﯿﻮی و ﻣﺎدی آن ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ!

«نماینده»/ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ دﯾﺎﻧﯽ*: ۱- درﺑﺎره اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و «ﺳﺘﺎره - ﻣﺮﺑﻊ »هﺎ و... ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﺮ دوﻟﺖ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﺑﺎ هﺮ ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﯽ ﺑﻨﺪد. ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪﻧﮫﺎدهﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دوﻟﺖ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎرﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ هﻤﻮاره رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﻣﻌﺮض ﮐﺴﺮیﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای اداره ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮی دوﻟﺖ هﺎ هﻤﻮاره ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﮔﺎهﯽ ﯾﺎراﻧﻪ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎهﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ!در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ در ﻧﻘﺪ دوﻟﺖ هﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﻨﺪ؛ دوﻟﺖ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺄنﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻗﻠﺪرﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮای هﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻮدﺟﻪﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دهﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ طﺒﯿﻌﺘﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ از هﺮ راهﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد !ددر ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﻟﺖ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ «آﻧﺘﻦ ﻓﺮوﺷﯽ» ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه هﺎی ﻧﺎهﻨﺠﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪﻣﯽ ﺷﻮد!ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ـ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد! ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪﺎ باﺷﻨﺪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ «ﻓﺮهﻨﮓ» زﯾﺮﺑﻨﺎﺳﺖ و «اﻗﺘﺼﺎد» و «ﺳﯿﺎﺳﺖ» ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﻧﻪ آﻧﮑﻪفر هﻨﮓ را ﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ – آن هﻢ از ﺟﻨﺲ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و دﻧﯿﻮی و ﻣﺎدی آن - ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ!

۲- ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺻﻮرت دهﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﮫﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ. از ﯾﮏ طﺮف ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزی ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی را از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎﯾﺸﯽﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻪ آرﻣﺎن هﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﺪﻟﯽ هﺎی آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﻠﻂ «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ آﻧﺘﻦ» ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻣﺎ ﺑﮫﻨﮕﺎم ﺷﺒﮑﻪ هﺎ را ﮐﻢﮐﺮده و ﺑﺠﺎی آن ﺑﻪ «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﺘﻦ» روی آورد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ «ﮔﺮوه هﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﻮﺛﺮ» دارد ﺗﺎ از طﺮﯾﻖﺧﻼﻗﯿﺖ و اﯾﺪه ﭘﺮدازی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﭘﺮﻣﺨﺎطﺐ اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ، اﻣﯿﺪآﻓﺮﯾﻦ و ﺗﺤﺮک ﺑﺨﺶ ﺑﺮود.

* روزنامه نگار

نظر شما