احسان سلطانی

کل اخبار:1

  • یارانه.jpg ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۱۳:۱۵

    ما و سلاطین یارانه‌های پنهان

    احسان سلطانی

    دولــت دوازدهم و مجلس دهم در یکی دو ســال پایانــی عمر خود، حذف یارانه‌های پنهان، هدایت درســت یارانه نقدی به سمت طبقات «فرودست» جامعه و ... را بــا جدیت پیگیری می‌کنند.