شناسهٔ خبر: 165146 - سرویس اقتصاد
منبع: فارس

بازگشت نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به سطح فروردین 99

بانک مرکزی براساس بخشنامه بانک مرکزی نسبت سپرده قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبار غیربانکی از روز شنبه 22 شهریور۱۳۹۹ به ارقام قبل از زمـان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت.

به گزارش «نماینده»،بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل از اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا خبر داد.

در متن این بخشنامه خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است: بدین وسیله به استحضار می‌رساند، هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مـورخ ۶/۲۷ /۱۳۹۹ و در چـارچوب اختیارات مقرر در بند ( ) ۱ مصوبات یک‌هزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱/۱۹ /۱۳۹۹ شورای محتـرم پـول و اعتبـار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۳ تا ۱۰ درصد به رئیس کل محتـرم بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی بـه دلیـل شـرایط خـاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج‌ ماه از آغاز اجرای برنامه‌های حمـایتی مـذکور، مقرر نمود:

الف- نسبت سپرده قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبار غیربانکی از روز شنبه مورخ ۶/۲۲ /۱۳۹۹ به ارقام قبل از زمـان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸ ۹۹/م مورخ ۲/۳ /۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازمی‌گردد.

ب- معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا)، از محل سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قـانونی بابـت اعطـای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می‌گردد. 

ج- پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابهالتفاوت سپرده قانونی جدید بانک‌ها و مؤسسـات اعتبـاری غیربانکی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می‌گردد. در صورتی که بانـک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یکباره مابه‌التفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مـورد نظـر در بند ب) در تار /۷/۸یخ ۱۳۹۹ نباشد، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند طی سـه قسـط مسـاوی ماهانـه در تاریخ‌های ۷/۳۰ /۱۳۹۹، ۸/۳۰ /۱۳۹۹/ و ۹/۳۰/۱۳۹۹ و با نرخ یک ده‌هزارم (۰۰۰۱/ ۰)درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتـب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی رأساً از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مربـوط برداشـت می‌شود.