شناسهٔ خبر: 153816 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: ماهنامه نماینده

«محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید» در گفت‌وگو با «نماینده»:

ما در مبارزه با فساد خیلی موفق نبوده‌ایم

عارف

اگرچه دستگاههای مختلف کشور فعالیتهای زیادی را برای مقابله با فساد انجام دادهاند، اما وضعیت امروز مبارزه با فساد هنوز در جایگاه مطلوبی نیست. «عزم قوای سهگانه« اصلیترین راهکاری است که «عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی» برای «مبارزه با فساد» بر آن تأکید دارد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است «بحث فساد در کشور جدی است» و «باید همان مسیری که در فرمان رهبری در دهۀ ۸۰  برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند چراکه وضعیت فساد در کشور نگران کننده است.»

البته وی از نمایندگانی است که مبارزه با فساد را صرفاً وظیفۀ نهادهای نظارتی نمیداند و تأکید دارد «دولت باید عنان کار را دست گرفته و پیشتاز مبارزه با فساد شود؛ و در این مسیر به کمک مجلس و قوه قضاییه نیاز دارد.»

این بار «محمدرضا عارف» در گفتوگو با «نماینده» بر ضرورت عزم قوای سهگانه تأکید کرده است.

«محمدرضا عارف» در پاسخ به خبرنگار «نماینده» که از او ارزیابیاش از «وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و میزان موفقیت در این حوزه» را جویا شده بود، اظهار داشت: «مبارزه با فساد یکی از مباحث جدی است که تا به حال هم ما در این زمینه خیلی موفق نبودهایم و امیدوارم با عزمی که دولت و نهادهای دیگر در این حوزه بهکار ببرند بتوانیم به یک نتیجۀ خوب در این زمینه برسیم.»

رئیس فراکسیون امید مجلس همچنین دربارۀ نقش و تأثیر مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «مجلس وظیفۀ قانونگذاری و ریلگذاری در این زمینه را دارد و قطعاً آمادگی دارد؛ هرچند به نظرم مجلس در حوزۀ نظارت باید جدیتر عمل کند.»

نمایندۀ مردم تهران در دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «ما یک انقلاب ارزشی و فرهنگی داریم و مطمئناً با همکاری و عزم همۀ دستگاهها و قوای سهگانه میتوانیم در این مسئله موفق شویم.»

نظر شما