شناسهٔ خبر: 151239 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

یک ملاقات،یک نامه وهیاهویی هدفمند

آیت الله یزدی و شبیری زنجانی «آنچه مهم است اینکه جریان علاقه مندبه انقلاب وروحانیت باتیزهوشی بایدمراقب باشد تا افکارعمومی اسیر طراحی عملیات سیاسی کسانی نشوند که صرفا به دنبال مقاصد سیاسی اند.»

«نماینده»- دیداریک مرجع تقلید با رییس دولت اصلاحات و واکنش انقلابی آیت الله یزدی این روزها ابزار سیاسی کسانی ست که هیاهویی راهدفمند دنبال می کنند.
به نظرمی رسد حمایت ها ازیک مرجع تقلید این روزها بیش ازآن که متبلور ازیک اعتقادباشد ناشی از پیگیری پروژه ای سیاسی ست که سرانجام آن رفع اتهام از فردی ست که عملکردش افتضاحش درعرصه سیاسی نیاز به بازسازی پیدا کرده است.
قدیس سازی مرجعیت توسط اصلاح طلبان همان طورمضحک است که bbc ازیک روحانی حمایت می کند وگرنه تاریخ نقلاب در دودهه حیات "اصلاحات" نشان داده روحانیت صرفا ابزاری برای آنان جهت رسیدن به منویات سیاسی ست.
امروزهم هیاهوی هدفمند وخبرسازی های هدفمندتر دراین موضوع راباید دارای منویات صرفا سیاسی دید.
ازسینه چاک کردن اپوزوسیون داخلی برای یک مرجع تقلید تاخبرسازی وبزرگ کردن یک دیدارمعمولی رهبرانقلاب (که ممکن است بابسیاری صورت گیرد )برای موجه کردن اقدامی باطل ازجمله عملیات این روزهای عوامل جریانی ست که می خواهد باغی انقلاب رادرافکارعمومی از گاف های سیاسی سال های اخیرش تطهیر کند.
نگاهی به صحنه سیاسی جریان اصلاحات در۳انتخابات اخیر ونسبت آن با خاتمی این مهم راشفاف می کند.

ناکارآمدی مجلس دهم به ویژه عملکرد فراکسیون امید،افتضاحات اصلاح طلبان شوراهای شهر برخی نقاط وعملکرد دولت روحانی نشان می دهد حیثیت خاتمی به عنوان حامی و تکرارکننده آن روزها درافکارعمومی مخدوش است.

وی این روزهابه جای پاسخ به عملکردحمایتی اش تلاش دارد تا چهره مخدوش خودرابرای انتخابات سال بعد ترمیم کند؛ امابه واقع مردم فراموش می کنند "تکرارکردنهای" تکراری را؟
اصلاح طلبان طی یک طراحی مضحکانه تلاش دارند باظاهرحمایت از یک مرجع تقلید درحقیقت چهره او را ترمیم وآماده بهره برداری در آینده کنند.

طراحان آن دیدار براین باوربودند که یقینا فردی یاجریانی به آیت الله شبیری منتقد خواهد شد وآنان ماهی خود را خواهندگرفت حال که اقبال بهشان روکرده به بهترین نحوی درپی بهره برداری سیاسی خود درغالب حمایت ظاهری ازمرجعیت شیعه ودرواقع تطهیر وبازسازی افکارعمومی نسبت به خاتمی هستند.
شاهد مثال پرداخت وبزرگ بینی یک ملاقات ساده آیت الله شبیری با رهبرانقلاب است.آیا هرکس روزی بارهبرانقلاب ملاقات کرده قبل یابعدآن مرتکب اشتباه عمدی یاسهوی نخواهد شد؟ویاموردسوء استفاده قرارنمی گیرد؟ آیا یک ملاقات تضمینی دردرستی اقدامات بعدوقبل یک فرداست؟
اگریک ملاقات این چنین برایتان مهم واعتباربخش ،چرا اجازه ملاقات ندادن به خاتمی(علی رغم دست وپازدنهای فراوان برای موجه سازی) در ایام حضوررهبرانقلاب دربیمارستان را فراموش کرده اید؟
اینکه عوامل جریان اصلاح طلبی ملاقات بارهبرانقلاب برایشان ارزشمندشده خوب است اما نیتشان از هیاهو برسرآن چیست؟ فکرنمی کنند سطح شعورمردم بالارفته واسیر عملیات روانی چنین حقیرانه نمی شوند؟

درهرحال آنچه مهم است اینکه جریان علاقه مندبه انقلاب وروحانیت باتیزهوشی بایدمراقب باشد تا افکارعمومی اسیر طراحی عملیات سیاسی کسانی نشوند که صرفا به دنبال مقاصد سیاسی اند.

نظر شما