شناسهٔ خبر: 150711 - سرویس جامعه
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

لزوم افزایش مراکز درمانی دولتی برای همخوانی هزینه ها با اقتصاد مردم

سیدراضی نوری43 نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه عدم پرداخت مطالبات برخی از پزشکان را راهی بیمارستان‌های خصوصی می‌کند، گفت: افزایش مراکز دولتی- درمانی برای همخوانی با اقتصاد مردم الزامی است زیرا مردم توان پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی را ندارند.

به گزارش «نماینده» سیدراضی نوری درباره هزینه‌های هنگفت بیمارستان‌های خصوصی برای پذیرش بیماران، گفت: واقعیت این است که اقتصاد درآمدی برخی از مردم هیچ نوع سازگاری با بخش خصوصی ندارند و ازطرفی دیگر نیز ظرفیت بیمارستان‌های دولتی نیز متناسب با حجم مراجعه بیماران نیست.

نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی بابیان اینکه عدم پرداخت مطالبات پزشکان و متخصصین خطر پدیده شوم زیر میزی را در حوزه پزشکی را تشدیدمی‌کند تصریح کرد: کاهش خدمات بیمارستان دولتی موجب می‌شود، فشاراقتصادی  بیمارستان خصوصی برمردم افزایش یابد زیرا مردم به ناچار مجبورند، علی رغم توان اقتصادی مناسب به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه‌کنند.

نماینده مردم شوش در  مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم پرداخت به موقع حقوق  موجب می‌شود، برخی از  پزشکان تنها بیمارستان‌های خصوصی را برای  طبابت انتخاب کنندکه این امر به ضرر طبقه متوسط  جامعه تمام می‌شود.

 مطالبات پزشکان بایددر حد معمول و منطقی تعیین وپرداخت  شود

وی ادامه داد:  مطالبات پزشکان بایددر حد معمول و منطقی تعیین وپرداخت  شود تا پزشکان تنها بیمارستان خصوصی را برای طبابت انتخاب نکنند واین در حالی است که اقتصاد برخی از مردم هیچ سنخیتی با هزینه‌های درمان  در بخش خصوصی ندارد  اما  به ناچار مجبورهستند با هر نوع خدماتی به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند.

  امکانات برخی از  بیمارستان های دولتی  تناسبی با مراجعه کنندگان ندارد

نماینده مردم شوش در مجلس افزود:  زمانی  که  امکانات بیمارستان های دولتی  متناسب با حجم مراجعه کنندگان نباشد، مشخص  است که خدمات رسانی به بیماران نیز باکاهش از منظر کیفیت روبرو می‌شود این در حالی است که مراکز  دولتی  درمانی می‌بایست گسترش یابد تا طرح تحول سلامت  نیز منظر  کیفی  در قیاس با بیمارستانهای  خصوصی به تعادل برسد.

 عدم پرداخت مطالبات برخی پزشکان را راهی بیمارستانهای خصوصی می‌کند

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بابیان اینکه عدم پرداخت مطالبات برخی از پزشکان را راهی بیمارستانهای خصوصی می‌کنند یادآورشد: افزایش مراکز دولتی- درمانی برای همخوانی با اقتصاد مردم الزامی است زیرا مردم توان پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی را ندارند.

نظر شما