شناسهٔ خبر: 142409 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

آیا یک عرق خور می تواند جزوپرچمداران عدالت خواهی باشد؟

«نماینده» - هر جریان انحرافی ممکن است مدعی ارزشهایی شود وحتی ارکان منحرفی داشته باشد. امابه واقع کسی که به  فعلی حرام مشهوراست  می تواند عضو سردمداران عدالت خواهی شود؟
(...)عرق خور لقب اوست. ساکن شهری بامردمانی متدین اما او مسیردیگری رفته است. می گویند با اتوبوس به تهران آمده ومدارج ترقی راچون باد گذرانده است.
دردوران مسئولیت عاشق سکه  و دلاربوده ودرازای خدماتش درصد میگرفته است. امابه واقع چرا چنین افرادی رشدمیکنند و به مدارج بالا میرسند؟
چگونه است که (...)عرق خور، امروز همراه جریان انحرافی شده و در فضای مجازی جولان میدهد؟
آیا حق مردم نیست ازپشت پرده فساد بارز فردی مطلع شوند ودرسایه عملیات روانی او ودارودسته اش گمراه نشوند؟

نظر شما