شناسهٔ خبر: 141680 - سرویس فرهنگ
نسخه قابل چاپ منبع: فرهیختگان

لایحه ای برای اعتراض

امیرابراهیم رسولی به راستی چه شده که یک لایحه دولتی توانسته اهالی رسانه، از اصولگرا تا اصلاح طلب را به وحدت در اعتراض وا دارد؟ هر لایحه یاطرحی ممکن است مخالفان وموافقانی داشته باشد و هرکس آن را از دریچه نگاه خود یا جریانش بنگرد اما وحدت در مخالفت هنری ست که امروز دولت دوازدهم به آن دست یافته و اهالی رسانه در هر جایگاهی را معترض کرده است.

«نماینده»- امیرابراهیم رسولی/ این روزها به ویژه پس ازایام نمایشگاه مطبوعات آنچه بیش ازهمه اهالی رسانه را به خود مشغول کرده،اعتراض به لایحه ای تحت عنوان نظام رسانه ای کشور است .لایحه ای که ازطرف دولت تدبیر ارائه شده امابه نطرمیرسد حتی درکلیت موضوع نیز فاقد تدبیرلازم برای طرح بوده است.
قطعا امروز درحوزه رسانه وحواشی آن مشکلات فراوان است.فضای مجازی دچار رهاشدگی و فرهنگ بومی آسیب پذیر شده است.خبرنگاران دچارمشکلات فراوانند وباید برای آنان اقداماتی انجام شود که البته مصرفی درازمدت داشته باشد لذا لایحه ای برای حل معضلات ضروریست اما باید دید یک لایحه متناسب این شرایط باید چه ویژگی هایی داشته باشد. 
دراین مجمل نه فرصت پرداخت به جزییات است ونه امکان کار کارشناسی برخوب وبد بودن  لایحه دولت فراهم است اما به نظرم آنچه اهمیت دارد اجماع مخالفت  همگان یا اکثریت برآن است.

به راستی چه شده که یک لایحه دولتی توانسته اهالی رسانه، ازصولگرا تا اصلاح طلب را به وحدت در اعتراض وادارد؟
هر لایحه یاطرحی ممکن است مخالفان وموافقانی داشته باشد و هرکس آن را از دریچه نگاه خود یا جریانش بنگرد اما وحدت در مخالفت هنری ست که امروز دولت دوازدهم به آن دست یافته واهالی رسانه درهرجایگاهی را معترض کرده است.
ازتشکیل گروههای تلگرامی واعتراضات درفضای مجازی تابیانیه و سخنرانی همه سعی دارند تا اشکالات ونقد خود رابروز دهند.
کمترین حد سیاست دردولتمردان آن بودکه حداقل حمایتی رابرای خودمهیا کنند اما حال که چنین نیست میتوانند باچند اقدام ضربتی فضا راتلطیف کنند.

۱.مشارکت اهالی رسانه درتدوین واصلاح
۲.توجیه اهالی رسانه نسبت به ضرورت لایحه
۳.نگاه صنفی درکنار مصلحت ملی

اقدامات فوق میتواند فضای موجود را ازحالت کنونی خارج کند ومطمنا اهالی رسانه نیز باآن همراه خواهند شداما درنظرنگرفتن ابعادمختلف روانشناسانه واجتماعی ،حل معضل را پیچیده ترخواهد کرد.

دوستی به مزاح میگفت درحالی که اوضاع برجام به هم ریخته،ارز نابسامان شده،مشکلات اقتصادی مردم ازبیکاری تا گرانی لاینحل گشته ووعده های دولت یازدهم به دوازدهم منتقل و برزمین مانده است،طرح چنین لایحه یا مشابهات آن با چه منطقی مطرح میشود؟آیا قرارست حواسها پرت شود یا از انجام آنها ناامید شده اند ومیخواهند سفره جدیدی برای خلق پهن کنند؟
امروز دغدغه و موضوعات مهم کشور فراترازیک لایحه رسانه ای ست که این همه مورد مناقشه قرارگیرد ودست اخر به جایی نرسد.

نظر شما