شناسهٔ خبر: 136619 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین

قدرت مردم، پشتوانه دولت

ایمان شمسایی مردم به عنــوان ســرمایه اجتماعی برای تغییر و تحول وضع موجود و یا تثبیت آن، مؤثرترین پشتوانه برای دولت به حساب می آیند.

«نماینده»؛ ایمان شمسایی*/ مردم به عنــوان ســرمایه اجتماعی برای تغییر و تحول وضع موجود و یا تثبیت آن، مؤثرترین پشتوانه به حساب می آیند و هر چه جمعیت بیشــتری پشت سر منتخب مردم باشد، قدرتش برای رسیدن به مقصود بیشتر اســت. دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که دو رقیب اصلی، بدنــه اصلی قدرتمندی را در اختیار دارند و رأی مردم حاوی پیام های متعددی است.

۱ -حضور ۴۱ میلیون شــرکت کننده در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و مشارکت ۷۵ درصدی مردم ثابت کرد انقلاب، جمهوری اسلامی و رهبری آن از چه میزان محبوبیت در نزد مردم برخوردار اســت. در شرایطی که منتقدان و مخالفــان نظام در بوق های رســانه ای خود فریاد زدند کــه رأی مردم بی تأثیر است، اما مردم آمدند و حرفشان را پای صندوق زدند.

۲ -رئیس جمهور منتخب با پشــتوانه ۲۳ میلیون رأی می تواند کارهای بزرگی بکند. حســن روحانی توانســت مردم را متقاعد کند تا بار دیگر بــه او اعتماد کنند و اجازه دهند برنامه هایش را به پیش ببرد. شعار «از نیمــه راه برنمی گردیم» یکی از اصلی ترین شــعارهای کمپین روحانی بود که به مردم گوشزد می کرد او برنامه هایی دارد و نیازمند زمان برای پایان دادن به آن هاست. روحانی بارها در سخنان انتخاباتی خود اذعان کرد که برجام و گسترش روابط با دنیا، مقدماتی بــوده برای بهبود معیشــت مــردم و اگر همچنان مردم مشــکل معیشت دارند، این زمان و فرصت است تا او را به مقصود خود می رساند. مردم هم نجیبانه و با اعتمادی که به نظام و مسئولان دارند، به رئیس جمهور فرصت دادند.

۳ -در سخنان حامیان رئیس جمهور و نیز خود ایشان بارها شنیده شد که اوضاع مردم با آنچه به آن ها وعده داده شــده، متفاوت اســت. تأثیر گشــایش اقتصادی در سفره مردم محســوس نیست و ضعف هایی چون فیش های نجومی و گسترش فساد اداری در دولت دیده می شود و دولت مصمم به رفع آن است. روحانــی و جهانگیــری به عنــوان دو یار انتخاباتی بارها بر وجود مشــکلات تأکید کردند و قول رفع آن ها را دادند.

۴ -رقیب اصلی وضع موجود، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بود که توانست خود را به عنــوان قوی ترین رقیب انتخاباتی تاریخ انقلاب معرفی کنــد. اخذ ۱۶ میلیون رأی از مردم و رئیس جمهور و دولت مســتقر، کار ســاده ای نیست، اما این چهره سیاسی و اجتماعی توانست با ارائه برنامه های خود و نیــز حضور چشــمگیر در میــان مردم، اعتماد آن ها را جلب کند. رأی ۱۶ میلیون پشتوانه ای عظیم برای جریان منتقد دولت ً ثمرات آن به نفع خود دولت است که قطعا و همچنیــن نظام و مردم خواهد بود. نقد و راهنمایی توأمان مســئولان و توجه دولت ً مستقر به این بدنه اجتماعی منتقد، حتما حواس هــا را جمع تر می کنــد و به دولت می قبولاند که باید بیشــتر تلاش کند تا از چشم تیزبین رقیب قدرتمند، در امان باشد. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اما اکنون دیگر رقیــب برای دولت نیســت، چرا که رقابت ها تمام شده و اکنون وقت کار است. اما جریــان اجتماعی منتقد وضع موجود و خواهان تغییر، چشمش به آن کسی است که نامش را در برگه رأی نوشــته اســت. اگرچه رأی آقای روحانی ارزشمند است، اما اعتماد تنها ۵۷ درصد از شرکت کنندگان در انتخابات به رئیس جمهور مستقر، می تواند به چالشــی برای رئیس دولت تبدیل شود و باید برای آن چــاره کند. مهم ترین چاره نیز خدمت به مردم اســت چرا که به گفته حجت الاســلام والمسلمین رئیسی، رقیب دولت، کارنامه اوست.

۵ -بدون شک و تردید می توان عامل رونق و مشارکت چشمگیر در انتخابات را حضور رقیــب قوی و جــدی در عرصه دانســت. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با حضور خود و با شور انتخاباتی که ایجاد کرد، سطح مشارکت را تا حد زیادی بالا برد که ثمره آن ریخته شــدن این حجم از رأی به صندوق نظــام و «آری ۷۵ درصــدی» به جمهوری اسلامی است.

۶ -اکنون این حجت الاســلام والمسلمین روحانی و دولت اوست با وعده ها و شعارهای انتخاباتی.

نامزدی که ابتدا با شعار «آزادی» پا به عرصه رقابــت انتخاباتی گذاشــت و مدافع وضع موجود بود، در اواســط کار پذیرفت که به وعده های بیشتری برای پیروزی نیاز دارد. تأمین شغل، امنیت سرمایه، مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق، توجه به قشــر نیازمند جامعه و از همه مهم تر رونق تولید و کسب و کار و توجه به تولید کننده داخلی، وعده هایی بود که روحانی شاید فکرش را نمی کرد برای پیروزی، به ارائه آن ها احتیاج پیدا کند. اما حضور رقیب قوی و مصمم باعث شد برنامه دولت یازدهم برای دوره دوازدهم، شفاف ترو همراه با وعده عرضه شود.

اکنون آقای روحانــی رئیس جمهور همه ملت ایران، با گفتمــان توجه به محرومان روبه روســت و منتقــدان و هــواداران از او می خواهنــد بــا درنظرگرفتن شــرایط زندگی قشر مســتضعف، پرچمدار مبارزه بــا فســاد باشــد. امید اســت با اتــکا به ایــن رأی و اعتمــاد مردم، شــاهد تحقق وعده هــای انتخاباتی رئیــس جمهورمان باشیم.

*فعال سیاسی

نظر شما